DECYZJE ŚRODOWISKOWE

DECYZJE ŚRODOWISKOWE

Kwestie ochrony środowiska odgrywają współcześnie coraz większą rolę. Przed uzyskaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu konieczne jest dołączenie do wniosku decyzji środowiskowej lub raportu środowiskowego, w zależności od charakterystyki gruntów i założeń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Greenfields posiada doświadczenie w uzyskiwaniu decyzji środowiskowych na obszarach: poprzemysłowych, porolnych, istniejących obszarach miejskich oraz na obszarach chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody. Uzyskanie takiej decyzji to złożona procedura, która wymaga planowania, logistyki i przemyślanej koordynacji. Nasz dział urbanistyczny optymalizuje proces pod względem kosztów i czasu.