Greenfields odpowiada Stowarzyszeniu MIASTO JEST NASZE | Greenfields

Szanowni Państwo,

w odniesieniu do postu Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, który został umieszczony na portalu Facebook w dniu 16 marca 2020 r., celem wyjaśnienia oraz sprostowania twierdzeń tam zamieszczonych, przedstawiamy oficjalne stanowisko firmy Greenfields Sp. z o.o. Sp. k.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że jakkolwiek Greenfields w żaden sposób nie deprecjonuje pracy organizacji społecznych takich jak Stowarzyszenie, szanuje je i docenia na wielu polach, to faktem jest jednak, że praca ta musi być w ramach obowiązującego prawa, tak samo jak wszystkich innych podmiotów.

Tymczasem MJN w swoich twierdzeniach manipuluje faktami, wprowadzając w błąd potencjalnych odbiorców, choćby przez nazywanie Greenfields deweloperem, podczas gdy Spółka nie jest deweloperem, lecz świadczy usługi profesjonalnego doradztwa przy sprzedaży terenów inwestycyjnych i wykonuje wszelkie niezbędne działania umożliwiające przygotowanie nieruchomości pod kątem realizacji przyszłej inwestycji niezależnie od wielkości, specyfiki i charakteru przedsięwzięcia. Działamy przede wszystkim na zlecenie osób fizycznych – właścicieli gruntów.

Takie działanie Stowarzyszenia negatywnie wpływa na postrzeganie projektów i inwestycji realizowanych przez spółkę Greenfields. Bez wątpienia przekazywanie informacji bądź konstruktywna krytyka nie stanowi naruszenia prawa, jednak nie możemy godzić się na rozpowszechnianie wiadomości nierzetelnych i szczątkowych, które mają na celu jedynie deprecjonowanie określonej grupy podmiotów na rynku nieruchomości. Publikowanie przez Miasto Jest Nasze obraźliwych artykułów czy postów zawierających nieprawdziwe informacje, w sposób bezdyskusyjny narusza dobra osobiste spółki Greenfields, w szczególności naszą reputację, renomę, opinię handlową, markę jak również autorytet firmy.

W tym stanie rzeczy nie sposób przejść obojętnie obok działania Stowarzyszenia, które próbuje zniszczyć dobre imię firmy, działającej od lat na rynku nieruchomości, wiele lat przed tym jak została uchwalona specustawa mieszkaniowa. W związku z tym Greenfields skierowało do MJN wezwania żądając: zaprzestania naruszeń, zamieszczenia przeprosin na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz uiszczenia kwoty 150.000 zł tytułem naruszenia dóbr osobistych na rzecz Fundacji Rak’n’Roll‎ Wygraj Życie oraz 50.000 zł tytułem naruszenia majątkowych i osobistych praw autorskich należących do Greenfields.

Wysokość zadośćuczynienia uzasadniona jest dwukrotną wartością koncepcji urbanistyczno–architektonicznej, której elementy zostały bezprawnie zmodyfikowane i rozpowszechnione przez Stowarzyszenie. Wyjaśnienia wymaga również fakt, że MJN poprzez swoje działanie naruszyło prawa nie do pojedynczych elementów tj. wizualizacji czy grafik, ale do całości koncepcji architektoniczno – urbanistycznej, która stanowi jeden utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Stąd wysokość zadośćuczynienia jest oceniana w skali wartości całej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, na którą składają się koszty pracy architektów, urbanistów, specjalistów branżowych, grafików, fotografów, a także prawników opiniujących jej poszczególne elementy. Warto podkreślić, że Greenfields domaga się również podjęcia innych działań po stronie Stowarzyszenia takich jak usunięcie publikowanych artykułów oraz zamieszczenie przeprosin, które są równie ważne jak opisane powyżej roszczenia pieniężne.

Odnosząc się do podnoszonego przez MJN tzw. prawa cytatu należy wskazać, że przy cytacie istotnym jest, aby podać twórcę utworu, zwłaszcza jeżeli podejmuje się polemikę lub przedstawia jego krytykę. Stowarzyszenie w żadnym miejscu nie podaje twórcy zwielokrotnionej grafiki, co stanowi wykroczenie poza prawo cytatu. Ponadto w artykułach publikowanych przez Stowarzyszenie nie chodziło o krytykę wyłącznie projektu, ale samej inwestycji. Prawo cytatu nie pozwala na przeróbki utworu, a co za tym idzie na korzystanie z jego zmodyfikowanej wersji. Na modyfikację, stanowiącą ingerencję w sens utworu, powinno się uzyskać zgodę, biorąc pod uwagę prawo autora do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania. W związku z tym, bez wątpienia należy stwierdzić, że manipulowanie grafiką poprzez publikowanie obciętych i przetworzonych wizualizacji, pozbawionych kontekstu oraz otoczenia, a nadto wykorzystanie ich w sposób prowadzący do przeinaczenia idei projektu oraz przedstawienia go w fałszywym świetle, stanowi naruszenie praw autorskich.

Fakt, iż elementy koncepcji urbanistyczno-architektonicznej były ogólnodostępne na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej nie daje pozwolenia na ich przetwarzanie czy zwielokrotnianie. Przedmiotowe materiały zostały udostępnione na BIP wyłącznie na czas konsultacji społecznych, na ustalony z góry okres czasu. Spółka Greenfields nigdy nie wyraziła zgody na powielanie udostępnionych elementów koncepcji, tym bardziej po zakończeniu procesu konsultacji społecznych. W związku z tym nie można uznać, że skoro wizualizacje zostały opublikowane na BIP to automatycznie, bez zgody twórcy można je dowolnie rozpowszechniać. Tym bardziej bezprawne jest działanie Stowarzyszenia, które nie tylko zwielokrotniło elementy koncepcji, ale nadto poddało je krzywdzącej modyfikacji.

Raz jeszcze podkreślmy, iż na obecnym etapie do MJN zostały skierowany jedynie wezwania, które mają spowodować przede wszystkim zaprzestanie przez Stowarzyszenie działania niezgodnego z prawem. Naszym celem nie jest, wbrew temu co twierdzi Stowarzyszenie, zastraszanie nikogo, a jedynie obrona własnych praw, w tym dobrego imienia i pracy włożonej w przygotowanie projektów. Treść wezwań zamieszczamy poniżej, mając na względzie jak ważna jest transparentność w działaniu firmy Greenfields. W dalszym ciągu mamy nadzieję na ugodowe zakończenie sprawy, bez konieczności kierowania jej na drogę sądową.

Jednocześnie nadal zapraszamy Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze do merytorycznej dyskusji na tematy związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, pod warunkiem że będzie się ona odbywać w ramach powszechnie obowiązującego prawa.

Załączniki:

Wezwanie dot. dóbr osobistych.pdf
Wezwanie dot. praw majątkowych.pdf