Privacy policy

1. Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej pod adresem http://greenfields.pl/ (dalej jako: „Serwis”)a także klientów korzystających z usług Greenfields RE Sp. z o.o. w siedzibie przedsiębiorstwa.

Niniejszy dokument jest zgody z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oaz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

2. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Greenfields RE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: pl. Piłsudskiego 1, II p., 00-078 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000631036, posiadającą numer REGON: 365116754, NIP: 5252672196 (dalej jako: „Administrator”, „Greenfields”).

Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z Serwisu. O ile w niniejszej polityce prywatności jest mowa o Użytkownikach, to rozumie się przez nich także klientów i kontrahentów, korzystających z usług Administratora bezpośrednio w siedzibie przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z kontekstu.

3. Kontakt w sprawie danych osobowych

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod wskazanym adresem e-mail: iodo@greenfields.pl lub pisemnie na adres siedziby przedsiębiorstwa wskazany w § 1.

4. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.greenfields.pl, pisemnie na adres wskazany w § 1 oraz podczas spotkań bezpośrednio w siedzibie przedsiębiorstwa.
 2. Greenfields RE Sp. z o. o. przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, nr telefonu, adres mailowy, nr PESEL, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, nr NIP, REGON.

5. Cele przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. wykonania umowy na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

2.zawarcia umowy pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 1. wykonania umowy pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. oferowania Państwu produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. oferowania Państwu bezpośrednio produktów i usług (marketing bezpośredni).

6. Ujawnienie danych osobowych – odbiorcy danych

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
 2. podmioty z naszej grupy kapitałowej;
 3. nasi partnerzy, czyli firmy, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, to jest np. inwestorzy, deweloperzy, kupujący nieruchomości.
 4. nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne.
 • Greenfields nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgormadzonych danych osobowych innym podmiotom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika lub też na żądanie uprawionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

7. Prawo do sprzeciwu

 1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli Państwo skorzystają z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

8. Okres przetwarzania danych

 1. Greenfields będzie przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w jakim te dane osobowe zostały zebrane, tj.:
 2. w przypadku zawarcia umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 3+1 lat od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 4 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku,
 3. jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 10 lat od złożenia Państwu oferty przez nas, Państwa dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego,
 4. dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

9. Uprawnienia użytkowników

 1. Prawa jakie przysługują Państwu związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:
 1. prawo dostępu do informacji o tym, jakie dane osobowe dotyczące Państwa są przetwarzane przez Administratora oraz do uzyskania kopii tych danych,
 2. prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych, w przypadku, gdy są one nieprawidłowe lub ich uzupełnienia, gdy są niekompletne,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku:
 4. kiedy dane osobowe zebrane przez Administratora przestaną mu być potrzebne do celów, o których byliście Państwo informowani,
 5. jeżeli cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 6. o ile Greenfields nie ma prawa przetwarzać Państwa danych na innej podstawie prawnej,
 7. jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 8. konieczność usunięcia danych osobowych wynika z obowiązku prawnego Administratora.
 9. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów takich, jak m. in. prowadzenie działań marketingowych. W takim przypadku Greenfields przestanie przetwarzać Państwa dane osobowe niezwłocznie po wniesieniu przez Państwa skutecznego sprzeciwu.
 10. prawo do przenoszenia danych osobowych, czyli żądania, aby Greenfields przesłało Państwa dane osobowe innemu podmiotowi,
 11. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli prawidłowość Państwa danych jest przez Państwa kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Greenfields nie potrzebuje już określonych danych osobowych, albo kiedy zostanie wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania, możecie Państwo także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych osobowych lub dochodzenia roszczeń) Greenfields nie dokonywało na Państwa danych osobowych żadnych operacji, a jedynie je przechowywało.
 12. prawo do wycofania zgody przysługuje Państwu w stosunku do wszystkich udzielonych przez Państwa zgód na przetwarzanie danych osobowych.
 13. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 1. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. art. 180 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z 1997 roku i stanowi warunek zawarcia umowy.
 2. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy.
 3. W procesie świadczenia usług nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.

11. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Greenfields prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane zadania. Administrator dba o to, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie prze uprawnionych pracowników i współpracowników.
 2. Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, aby także nasi podwykonawcy i inne podmioty z nami współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

12. Inne postanowienia

 1. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 2. Greenfields nie podejmuje decyzji wobec osób, których dane dotyczą, w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie w tym profilowanie.
 3. Niniejsza Polityka prywatności może być aktualizowana. Wówczas zmieniana jest data wejścia w życie, która znajduje się poniżej. Wszelkie wcześniejsze wersje Polityki Prywatności będą dostępne na Państwa żądanie.

Data wejścia w życie: 14 lipca 2021 r.

Informacja dodatkowa dot. plików cookies i osób korzystających z formularza kontaktowego

 1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych zawartych w plikach cookies w celach marketingowych jest dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych w celu optymalizacji korzystania z naszej strony, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a).
 2. Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Panią/Pana w ramach korzystania ze strony internetowej ADO (Administratora Danych Osobowych), Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.
 3. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie.
 4. Państwa dane osobowe zawarte w plikach cookies będą przetwarzane w następujących celach:
 5. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań,
 6. wykrywanie botów i nadużyć w usługach,
 7. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne) jest uzasadniony interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – brak odpowiednich informacji może uniemożliwiać ocenę poprawności działania strony internetowej ADO i jej funkcjonalności oraz może uniemożliwiać efektywne jej pozycjonowanie.
 8. Podanie danych osobowych w tych celach jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Panią/Pana w ramach korzystania ze strony internetowej ADO Twoich dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.
 9. W zakresie tych celów dopasowanie treści stron internetowych do Państwa zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usługi, Państwa dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Panią/Pana z usług naszych stron internetowych.
 10. Pliki cookies nie będą kojarzone z innymi Państwa danymi.
 11. Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Celem przetwarzania jest udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytanie. Podanie danych osobowych w tych celach jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody nie będziemy mogli udzielić Pani/Panu odpowiedzi. W tym zakresie Państwa dane będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie lub maksymalnie przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności.

 

REAL ESTATE Impactor 2024

2024 Real Estate Impactor gala is behind us. The award ceremony was enriched with an expert discussion panel on current issues in the residential Real Estate sector.

Więcej »

Hot DEAL in Warsaw!

With great pleasure and undisguised pride that we inform you that Greenfields advised and connected the Parties in the process of purchasing a 5 371 sqm land located in Warsaw on the corner of Grzybowska and Żelazna St.

Więcej »

Welcome on board!

We barely noticed how the first month of work passed for our new colleague, Master of Science in Engineering, Ewelina Ostaszewska.

Więcej »